KÖPVILLKOR

Dessa villkor ("Villkor", "Avtal") är ett avtal mellan PEEKAPOO ("PEEKAPOO", "oss", "vi" eller "vår") och dig ("Användare", "du" eller "din "). Detta avtal anger de allmänna villkoren för din användning av webbplatsen www.peekapoo.se och någon av dess produkter eller tjänster (tillsammans, "Webbplats" eller "Tjänster").

KONTO OCH MEDLEMSKAP

Du måste vara minst 18 år för att kunna använda denna webbplats. Genom att använda denna webbplats och genom att godkänna detta avtal garanterar du att du är minst 18 år gammal. Om du skapar ett konto på webbplatsen är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker under kontot och andra åtgärder som vidtas i samband med det. Vi kan, men har ingen skyldighet, att övervaka och granska nya konton innan du kan logga in och använda våra tjänster. Att tillhandahålla falsk kontaktinformation av något slag kan leda till att ditt konto avslutas. Du måste omedelbart meddela oss om obehörig användning av ditt konto eller andra säkerhetsbrott. Vi kommer inte att hållas ansvariga för några handlingar eller utelämnanden från dig, inklusive skador av något slag som uppkommit till följd av sådana handlingar eller utelämnanden. Vi kan stänga av, inaktivera eller ta bort ditt konto (eller någon del därav) om vi konstaterar att du har brutit mot någon bestämmelse i detta avtal eller att ditt beteende eller innehåll tenderar att skada vårt rykte och goodwill. Om vi ​​tar bort ditt konto av ovanstående skäl kan du inte registrera dig om våra tjänster. Vi kan blockera din e-postadress och Internetprotokolladress för att förhindra ytterligare registrering.

ANVÄNDARINNEHÅLL

Vi äger inga data, information eller material ("Innehåll") som du skickar in på webbplatsen när vi använder tjänsten. Du har ensam ansvar för noggrannhet, kvalitet, integritet, laglighet, tillförlitlighet, lämplighet och immateriella äganderätt eller rätt till användning av allt inlämnat innehåll. Vi kan, men har ingen skyldighet, att övervaka och granska innehållet på webbplatsen som du skickat in eller skapat med våra tjänster. Om du inte specifikt tillåter det, ger din användning av webbplatsen oss inte licensen att använda, reproducera, anpassa, modifiera, publicera eller distribuera innehållet som du har skapat eller lagrat på ditt användarkonto för kommersiell, marknadsföring eller något liknande syfte. Men du ger oss tillstånd att komma åt, kopiera, distribuera, lagra, sända, formatera, visa och utföra innehållet i ditt användarkonto enbart som krävs för att tillhandahålla tjänsterna till dig. Utan att begränsa någon av dessa framställningar eller garantier har vi rätten, men inte skyldigheten, att, efter eget gottfinnande, vägra eller ta bort innehåll som enligt vår rimliga åsikt bryter mot någon av våra policyer eller på något sätt är skadligt eller stötande.

FAKTURERING OCH BETALNINGAR

Du ska betala alla avgifter eller avgifter till ditt konto i enlighet med de avgifter, avgifter och faktureringsvillkor som gäller vid den tidpunkt då en avgift eller avgift ska betalas. Känsligt och privat datautbyte mellan webbplatsen och dess användare sker via en SSL-säker kommunikationskanal och är krypterad och skyddad med digitala signaturer. Om, enligt vår bedömning, ditt köp utgör en högriskaffär, kommer vi att kräva att du förser oss med en kopia av ditt giltiga regeringsutfärdade fotolegitimation och eventuellt en kopia av ett nyligen kontoutdrag för det använda kredit- eller bankkortet. för köpet. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra produkter och produktpriser. Vi förbehåller oss också rätten att vägra alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som gjorts av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och / eller beställningar som använder samma fakturerings- och / eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postmeddelandet och / eller faktureringsadressen / telefonnumret som gavs när beställningen gjordes. 

KORREKTHET AV INFORMATION

Ibland kan det finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, tillgänglighet, kampanjer och erbjudanden. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information på webbplatsen eller på någon relaterad tjänst är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning) . Vi förbinder oss inte att uppdatera, ändra eller förtydliga information på webbplatsen inklusive, utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas på webbplatsen bör tas för att indikera att all information på webbplatsen eller någon relaterad tjänst har modifierats eller uppdaterats.

TREDJEPARTSTJÄNSTER

Om du bestämmer dig för att aktivera, få tillgång till eller använda tredjeparts tjänster, ska du informeras om att din tillgång och användning av sådana andra tjänster regleras enbart av villkoren för sådana andra tjänster, och vi stöder inte, är inte ansvariga eller ansvariga för , och gör inga uttalanden om någon aspekt av sådana andra tjänster, inklusive, utan begränsning, deras innehåll eller hur de hanterar data (inklusive dina data) eller någon interaktion mellan dig och leverantören av sådana andra tjänster. Du avstår oåterkalleligt från alla krav mot PEEKAPOO med avseende på sådana andra tjänster. PEEKAPOO ansvarar inte för skador eller förluster som orsakats eller påstås orsakas av eller i samband med din möjliggörande, åtkomst eller användning av sådana andra tjänster, eller ditt beroende av sekretesspraxis, datasäkerhetsprocesser eller andra policyer för sådana andra tjänster. Du kan behöva registrera dig för eller logga in på sådana andra tjänster på deras respektive webbplatser. Genom att möjliggöra andra tjänster tillåter du uttryckligen PEEKAPOO att lämna ut dina uppgifter vid behov för att underlätta användningen eller aktiveringen av sådan annan tjänst.

SÄKERHETSKOPIOR

Vi utför regelbundna säkerhetskopior av webbplatsen och innehållet, men dessa säkerhetskopior är endast för våra egna administrativa ändamål och garanteras inte på något sätt. Du är ansvarig för att underhålla dina egna säkerhetskopior av dina data. Vi tillhandahåller ingen kompensation för förlorade eller ofullständiga data i händelse av att säkerhetskopior inte fungerar korrekt. Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa fullständiga och korrekta säkerhetskopior, men tar inget ansvar för denna skyldighet.

ANNONSER

Under användningen av webbplatsen kan du ingå korrespondens med eller delta i kampanjer för annonsörer eller sponsorer som visar sina varor eller tjänster via webbplatsen. All sådan aktivitet, och alla villkor, villkor, garantier eller representationer i samband med sådan aktivitet, är enbart mellan dig och tillämplig tredje part. Vi har inget ansvar, skyldighet eller ansvar för sådan korrespondens, köp eller kampanj mellan dig och någon sådan tredje part.

 LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Även om den här webbplatsen kan länka till andra webbplatser, antyder vi inte direkt eller indirekt något godkännande, anslutning, sponsring, godkännande eller anslutning till någon länkad webbplats, såvida inte särskilt anges här. Några av länkarna på webbplatsen kan vara "affiliate links". Detta innebär att om du klickar på länken och köper en artikel, kommer PEEKAPOO att få en medlemsprovision. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera, och vi garanterar inte erbjudanden från, företag eller privatpersoner eller innehållet på deras webbplatser. Vi tar inget ansvar för något annat tredjeparts handlingar, produkter, tjänster och innehåll. Du bör noggrant granska de juridiska uttalandena och andra användningsvillkor för alla webbplatser som du öppnar via en länk från denna webbplats. Din länk till andra webbplatser utanför webbplatsen sker på egen risk.

FÖRBJUDA ANVÄNDNINGAR

Förutom andra villkor som anges i avtalet är det förbjudet för dig att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt ändamål; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, ärekränka, förtal, förakta, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information, (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att skräppost, phish, pharm, förevändning, spindel, genomsökning eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna för tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Detta avtal överför inte till dig någon immateriell egendom som ägs av PEEKAPOO eller tredje part, och alla rättigheter, titlar och intressen i och till sådan egendom förblir (som mellan parterna) enbart hos PEEKAPOO. Alla varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med vår webbplats eller tjänster är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör PEEKAPOO- eller PEEKAPOO-licensgivare. Andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med vår webbplats eller tjänster kan vara varumärken som tillhör andra tredje parter. Din användning av vår webbplats och tjänster ger dig ingen rättighet eller licens att reproducera eller på annat sätt använda några PEEKAPOO- eller tredjepartsvarumärken.

FRISKRIVNING AV GARANTI

Du samtycker till att din användning av vår webbplats eller tjänster endast sker på egen risk. Du samtycker till att sådan tjänst tillhandahålls på "som det är" och "som tillgängligt". Vi frånskriver oss uttryckligen alla garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsade till de underförstådda garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång. Vi ger ingen garanti för att tjänsterna uppfyller dina krav, eller att tjänsten kommer att vara avbruten, i rätt tid, säker eller felfri; Vi gör inte heller någon garanti för de resultat som kan uppnås från användningen av Tjänsten eller för riktigheten eller tillförlitligheten hos all information som erhållits genom Tjänsten eller att fel i Tjänsten kommer att korrigeras. Du förstår och samtycker till att allt material och / eller data som laddas ner eller på annat sätt erhållits genom användning av Tjänsten sker efter eget gottfinnande och risk och att du är ensam ansvarig för eventuella skador på ditt datorsystem eller förlust av data som är resultatet nedladdning av sådant material och / eller data. Vi ger ingen garanti avseende varor eller tjänster som köpts eller erhållits genom tjänsten eller några transaktioner som ingåtts genom tjänsten. Inga råd eller information, vare sig muntliga eller skriftliga, erhållna av dig från oss eller genom tjänsten skapar någon garanti som inte uttryckligen ges här.

ANSVARSBEGRÄNSNING

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag kommer PEEKAPOO, dess dotterbolag, befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, agenter, leverantörer eller licensgivare under inga omständigheter att vara ansvariga gentemot någon för (a): indirekt, tillfällig, speciell, bestraffande, täckning eller följdskador (inklusive, utan begränsning, skador för förlorade vinster, intäkter, försäljning, goodwill, användning av innehåll, påverkan på affärer, affärsavbrott, förlust av förväntade besparingar, förlust av affärsmöjligheter) emellertid orsakade, enligt någon teori om ansvar, inklusive, utan begränsning, avtal, skadestånd, garanti, brott mot lagstadgad skyldighet, vårdslöshet eller annat, även om PEEKAPOO har underrättats om möjligheten till sådana skador eller kunde ha förutsett sådana skador. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, kommer det sammanlagda ansvaret för PEEKAPOO och dess dotterbolag, befattningshavare, anställda, ombud, leverantörer och licensgivare, avseende tjänsterna att begränsas till ett belopp större än en dollar eller belopp som faktiskt betalas kontant av dig till PEEKAPOO under den föregående månadsperioden före den första händelsen eller händelsen som ger upphov till sådant ansvar. Begränsningarna och undantagen gäller även om denna åtgärd inte helt kompenserar dig för eventuella förluster eller misslyckanden med det väsentliga syftet.

SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att hålla PEEKAPOO och dess dotterbolag, styrelseledamöter, befattningshavare, anställda och agenter skadelösa från och mot eventuella skulder, förluster, skador eller kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden, som uppkommit i samband med eller som uppstår från tredje part anklagelser, anspråk, handlingar, tvister eller krav som görs gällande någon av dem till följd av eller relaterat till ditt innehåll, din användning av webbplatsen eller tjänsterna eller någon uppsåtlig uppförande från din sida.

SEVERABILITET

Alla rättigheter och begränsningar som ingår i detta avtal kan utövas och ska vara tillämpliga och bindande endast i den utsträckning de inte bryter mot tillämplig lagstiftning och är avsedda att begränsas i den utsträckning som krävs så att de inte gör detta avtal olagligt, ogiltigt eller inte verkställbar. Om någon bestämmelse eller del av någon bestämmelse i detta avtal ska anses vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av en behörig domstol, är det parternas avsikt att de återstående bestämmelserna eller delarna därav ska utgöra deras avtal med avseende på föremål för detta, och alla sådana återstående bestämmelser eller delar därav ska förbli i full kraft och verkan.

TVISTLÖSNING

Bildandet, tolkningen och utförandet av detta avtal och eventuella tvister som uppstår på grund av detta ska regleras av de materiella och processuella lagarna i Stockholm, Sverige utan hänsyn till dess regler om konflikter eller lagval och, i den mån det är tillämpligt, lagarna av Sverige. Den exklusiva behörigheten och platsen för handlingar relaterade till ämnet härtill ska vara de statliga och federala domstolarna i Stockholm, Sverige, och du underkänner dig härmed den personliga jurisdiktionen för sådana domstolar. Du avstår härmed från rätten till en juryrättegång i varje förfarande som uppstår på grund av eller relaterat till detta avtal. FN: s konvention om avtal om internationell försäljning av varor gäller inte detta avtal.

RETUR OCH FÖRÄNDRINGAR

Vi vet att de flesta av våra kunder älskar den snabba takten i dagens samhälle. Därför börjar vi behandla beställningar så snart de har gjorts av dig, och av den anledningen kan vi tyvärr inte annullera eller göra ändringar i beställningarna. Returer accepteras endast för förmånliga varor! Föremål som köpts vid försäljning återbetalas inte. Våra presentkort är inte återbetalningsbara. Returer ska göras inom 30 dagar från inköpsdatum. Om du vill byta, vänligen returnera oanvända varor i samma helt nya skick som du fick det med taggarna bifogade.

FRAKT

För att leverera över hela Sverige är den allmänna avgiften 69SEK. Fraktkostnaden är GRATIS för alla beställningar som placeras över 999 SEK. Fraktkostnader i hela världen kommer att uppdateras kontinuerligt. För standardfrakt och om varan finns i lager ska du få din beställning inom 3-5 arbetsdagar.

UPPDRAG

Du får inte överlåta, sälja vidare, underlicensiera eller på annat sätt överföra eller delegera någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta, helt eller delvis, utan vårt föregående skriftliga medgivande, vilket samtycke ska ske efter eget gottfinnande och utan skyldighet; sådan överlåtelse eller överföring ska vara ogiltig. Vi har rätt att överlåta någon av dess rättigheter eller skyldigheter enligt detta, helt eller delvis, till någon tredje part som en del av försäljningen av hela eller i huvudsak alla dess tillgångar eller aktier eller som en del av en fusion.

FÖRÄNDRINGAR OCH ÄNDRINGAR

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra detta avtal eller dess policyer relaterade till webbplatsen eller tjänsterna, med verkan när en uppdaterad version av detta avtal publiceras på webbplatsen. När vi gör det kommer vi att uppdatera det uppdaterade datumet längst ner på den här sidan. Fortsatt användning av webbplatsen efter sådana ändringar ska utgöra ditt samtycke till sådana ändringar.

GODKÄNNANDE AV VILLKOREN

Du erkänner att du har läst detta avtal och godkänner alla dess villkor. Genom att använda webbplatsen eller dess tjänster samtycker du till att vara bunden av detta avtal. Om du inte går med på att följa villkoren i detta avtal har du inte behörighet att använda eller komma åt webbplatsen och dess tjänster.

KONTAKTA OSS

Om du vill kontakta oss för att förstå mer om detta avtal eller vill kontakta oss i frågor som rör det, kan du skicka ett e-postmeddelande till info@peekapoo.se .

Detta dokument uppdaterades senast den 20 November 2020.